Novinky

DŮLEŽITÁ INFORMACE | 01.03.2021

DŮLEŽITÉ - Z NAŘÍZENÍ VLÁDY JE MATEŘSKÁ ŠKOLA OD 1. 3. 2021 DO 21. 3. 2021 UZAVŘENÁ.


INFORMACE K UZAVŘENÍ MŠ | 01.03.2021

OČR - podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení

       - informace o ošetřovném naleznete na adrese: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

NEZBYTNÁ PÉČE PRO DĚTI, JEJICHŽ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI JSOU:

1. s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:
 zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 zaměstnanci obecní policie,
 zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 příslušníky ozbrojených sil,
 zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 zaměstnanci zařízení školního stravování,
 zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 zaměstnanci České pošty, s. p.,
a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení,

 MŠ "MOTÝLEK", LIBEREC, BROUMOVSKÁ


UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN | 26.01.2021

VÁŽENÍ  RODIČE,

 

UZAVŘENÍ  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  V LETNÍM  OBDOBÍ  BUDE

 

 1. 7. 2021 DO 13. 8. 2021

 

ÚPLATA  ZA  PŘEDŠKOLNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ

 

 • ČERVENEC 2021 – 84,- KČ ( 20 PRACOVNÍCH DNŮ, POMĚRNÁ ČÁST ZA 5 DNÍ OTEVŘENÍ ČINÍ 84,- KČ )

 

 • SRPEN 2021 – 184,-KČ ( 22 PRACOVNÍCH DNŮ,POMĚRNÁ ČÁST  ZA  12  DNŮ  OTEVŘENÍ  ČINÍ  184,-KČ )

RUŠENÍ AKCÍ | 14.10.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci se ruší  veškeré plánované akce pro děti v MŠ. Některé akce budou mít náhradní termín.  


OPATŘENÍ MŠ OD 1. 9. 2020 | 25.08.2020

OPATŘENÍ OD  1.9. 2020 – COVID -19

OD 1. 9. 2020 JE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OPĚT OD 6.30 HODIN DO 17.00 HODIN. DĚTI SE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIJÍMAJÍ NEJDÉLE DO 8.30 HODIN, PAK JE MŠ UZAMČENÁ.

 

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO RODIČE:

 • DO MATEŘSKÉ  ŠKOLY  VSTOUPÍ  RODIČE POUZE S OCHRANOU ÚST A NOSU (ROUŠKY, RESPIRÁTORY)
 • PŘED VSTUPEM DO ŠATNY RODIČE POUŽIJÍ NA RUCE DEZINFEKCI, KTERÁ JE VE VESTIBULU MATEŘSKÉ ŠKOLY
 • RODIČE SE POHYBUJÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU
 • KAŽDÉ DÍTĚ BUDE MÍT V ŠATNĚ K DISPOZICI NEJMÉNĚ 1 PODEPSANOU ROUŠKU
 • DÍTĚ SE SEBEMENŠÍM NÁZNAKEM NACHLAZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEPŘIJMEME
 • ZMĚNU ZDRAVOTNÍHO STAVU DÍTĚTE RODIČE NEPRODLENĚ NAHLÁSÍ UČITELCE
 • POKUD MÁ DÍTĚ ALERGII, BUDE JI MÍT POTVRZENOU OD LÉKAŘE
 • POKUD SE BĚHEM DNE VYSKYTNE U DÍTĚTE ZMĚNA ZDRAVOTNÍHO STAVU, RODIČ JE TELEFONICKY INFORMOVÁN A V CO NEJKRATŠÍ DOBĚ JE POVINEN SE DOSTAVIT PRO DÍTĚ



 


© copyright 2019 Mateřská školka Klubíčko
vytvořeno v pixelomedia.cz